• banner

Ramie Tencel garylan mata çal we boýalan we çap edilen

Ramie Tencel garylan mata çal we boýalan we çap edilen

Gysga düşündiriş:

Çekişme : Ramie Tencel garylan mata
Jemleýji: çal, PFD, ak, boýalan, ýüplük boýalan, çap edilen
Gurama : 1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1, Dobbi
Agramy (g / ㎡) g 55gsm-den 200gsm
Önümiň ulanylyşy : Bohem eşikleri, yubkalar, tomus köýnekleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty spesifikasiýa

Ramie / Tencle55 / 45 42 * 42
Ramie Tencel garylan mata, ululygy we dykyzlygy müşderiniň isleglerine görä sazlanyp bilner.Düzeltmek zerurlyklary üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Aýratynlyk

Raminiň ýokary güýji we Tenceliň çeýeligi biri-biriniň üstüni ýetirýär, Tencel-i has çydamly, sürtülmelere çydamly, ýyrtmak aňsat däl, gyrmyzy aňsat däl, deformasiýa aňsat däl, şeýle hem Tencel-iň ajaýyplygy we drape hem bar we gowy Reňkleýiş ýerine ýetirijiligi, dermanlamak aňsat däl.

Tencel Raminiň howa geçirijiligi adaty eşik materiallaryndan has gowy bolar, şonuň üçin tomusda yssy duýmagyňyz barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Arassa tebigy material derä zyýan bermeýär, esasanam deri allergiýasyna ýykgyn edýän dostlar üçin amatly.

Tencel sellýuloza süýüminiň bir görnüşidir.Solvent egirme tehnologiýasyny kabul edýär.Onuň gury güýji poliesteriňkiden birneme pes, ýöne adaty viskoz süýümlerinden ep-esli ýokary.Ölçegli durnuklylygy ýuwmak (gysylma derejesi bary-ýogy 2%), ýokary gigroskopiklik, süýümli kesiş tegelek ýa-da ýumurtga, owadan ýalpyldawuk, ýumşak eli, oňat çeýeligi, owadanlygy.

“Tencel ramie” matalarynyň funksiýalary we artykmaçlyklary ekologiki daşky gurşawy goramak, ýokary hilli, erkin we dürli görnüşler hökmünde jemlenip bilner we moda dizaýny üçin çäksiz meşhur materiallary döredip biler.Çig mal kombinasiýalarynyň we ýüplügiň san aýratynlyklarynyň üýtgemelerini ulanyp, döredijilik meýdançasy çäksizdir.Tencel zygyr matalaryň bazar jadysy.

Jikme-jik suratlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň