• banner

Hemp pagta garylan Fabirc çal we boýalan we çap edilen

Hemp pagta garylan Fabirc çal we boýalan we çap edilen

Gysga düşündiriş:

Düzümi emp Hemp pagta garylan mata
Jemleýji: çal, PFD, ak, boýalan, ýüplük boýalan, çap edilen
Gurama : 1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1, Dobbi
Agramy (g / ㎡) : 110gsm-den 280gsm
Önümiň ulanylyşy s Toplar, palto,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty spesifikasiýa

Aşakdaky gatnaşyklar öňküleriň käbiri, biz olary müşderileriň isleglerine görä düzüp bileris.Goşmaça zerurlyklaryňyz bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz.
Hemp / Pagta 70/30
Hemp / Pagta 55/45
Hemp / Pagta 85/15

Aýratynlyk

1. Çig pagta matasynyň aýratynlyklary: ýüplük näzik we derä arassa;mata gaty, çyglylygy ýitirýän, dem alýan, ýylylygy bölýän, tekiz we dokumaly, gyrma çydamly we deformasiýa aňsat däl.Çaltlygy ýokary we görüş has owadan bolar.

2. El degirmek üçin ýumşak we geýmek üçin amatly: kenep süýüminiň ýokarsy gödek we egrilen gurluşa eýe, ramiýa ýaly ýiti depesi ýok, şonuň üçin gyjytmazdan geýmek amatly.Kenep süýümi beýleki kenep önümleriniň gödekliginden gaça durup, ähli kenep süýümlerinden iň ýumşakdyr.

3. Ygtybarly we hapalanmaz: kenep süýümi dürli bakteriýalara, kesellere we mör-möjeklere garşy göreşmek funksiýasyna eýe bolany üçin, tutuş ösüş döwründe himiki serişdeleri ulanmagyň zerurlygy ýok we adaty ýaşyl ekin.Hemp, organiki pagta bilen bilelikde dünýäde ykrar edilen ekologiki we daşky gurşawy goramak häsiýetli çeşmä we adaty däl pagta egriji önümler we zygyr egriji önümler bilen deňeşdirip boljak seýrek we gymmatly çeşmä öwrüldi.

4.Ajaýyp ultramelewşe funksiýasy: Hemp süýümi ultramelewşe şöhleleriniň 95% -den gowragyny gorap bilýän ajaýyp ultramelewşe şöhlelenme funksiýasyna eýedir.Şonuň üçin kenep matasy açyk sport matalary üçin ajaýyp saýlawdyr.

Jikme-jik suratlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär