• banner

Beýleki zygyr matalar çal reňkli we boýalan we çap edilen

Beýleki zygyr matalar çal reňkli we boýalan we çap edilen

Gysga düşündiriş:

Düzümi : Zygyr we beýleki süýümli garylan mata
Jemleýji: çal , PFD, ak, boýalan, ýüplük boýalan, çap edilen, tebigy ýorgan
Gurama : 1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1, Dobbi
Agramy (g / ㎡) : 110gsm-den 280gsm
Önümiň ulanylyşy : Kostýum we balak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty spesifikasiýa

Zygyr we Tencel garylan mata
Zygyr we poliester garynjany garyşdyrdy
Zygyr we modal garylan mata
Zygyr we ýüň garylan mata
Müşderiniň isleglerine görä düzüp bileris, özüňiz düzmeli bolsaňyz, maslahat bermegiňizi haýyş edýäris

Aýratynlyk

Zygyr süýüminiň uzynlygy birneme uzyn, ortaça 25MM uzynlygy sebäpli, zygyr süýümi beýleki süýümler bilen gowy birleşdirilip, isleýän ýüplügimizi emele getirip biler, şeýlelik bilen mata ikisiniň aýratynlyklaryny birleşdirip, adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.Diňe duýgynyň talaplaryna laýyk gelmän, ýerine ýetiriş talaplaryna hem laýyk gelýär.Zygyr garylan süýümli zygyr süýüminiň gurluş aýratynlyklary ýüplügiň üstünde we beýleki garylan süýümler ýadro hökmünde örtülýär, daşary ýurt maglumatlaryna görä, zygyr süýümi garylan ýüplük (30%) zygyr süýümi bilen örtülen maksadyna ýetip biler ýüplügiň üstki meýdany, şeýlelik bilen garylan ýüplük henizem tebigatda kenep önümlerine degişlidir, gigroskopik, antibakterial, könelişme, tabletka garşy, ýangynyň öňüni almak, ultramelewşe we beýleki funksiýalar ýaly çygly häsiýetlere eýe we çygly garylan mata, süýümiň başga bir görnüşine eýe bolup, bize köp oýun we hyýal giňişligini berýär.Soňky ýyllarda kompaniýamyz yzygiderli gözleg we innowasiýa, gözleg we ösüş we täze süýümleri öz içine alýan has köp zygyr öndürmek. Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň