• banner

Zygyr spandeks mata çal we boýalan we çap edilen

Zygyr spandeks mata çal we boýalan we çap edilen

Gysga düşündiriş:

Çekişme : Zygyr matalar
Jemleýji: çal , PFD, ak, boýalan, ýüplük boýalan, çap edilen, tebigy ýorgan
Gurama : 1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1, Dobbi
Agramy (g / ㎡) : 110gsm-den 280gsm
Önümiň ulanylyşy : Kostýum we balak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty spesifikasiýa

Zygyr pagta spandeks matasy
Zygyr Tencel Spandex matasy
Zygyr Reýon Spandex mata
Müşderiniň isleglerine görä düzüp bileris, özüňiz düzmeli bolsaňyz, maslahat bermegiňizi haýyş edýäris

Aýratynlyk

Zygyr mata matanyň oňat uzalmagy, çeýeligi, eliňi gowy duýmagy, aňsat ideg etmegi we gyrmyzy aňsat däl aýratynlyklary bar.Beýleki süýümler bilen gowy garylyp bilner.Belli bir amaldan soň, oňat reňk, amatly we dem alýan aýratynlyklara eýe, üstesine-de, güýç, ýaşaýyş we ýylylygy tygşytlamakda gowy ýerine ýetirýär.Çeýeligi sebäpli ajaýyp şekili görkezmek aňsat.

Eliň gowy duýgusy, ýeterlik çeýeligi, ajaýyp çeýeligi bar we bedeniň dürli ýerleriniň egilmek zerurlyklaryna uýgunlaşyp bilýär.Aöne uzak wagtlap ulananyňyzdan soň deformasiýa etmek aňsat. Mata aýratyn tekiz duýulýar we matanyň üstü açyk we ýalpyldawuk bolýar.

Zygyr gaty ýokary derejeli dokma çig malydyr.Täzelenen süýüm “Tencel” -iň häzirki zaman görnüşi bilen utgaşyp, diňe bir ýokary derejeli bolman, eýsem täze düşünjelerden hem doly.Şol sebäpden, orta we ýokary derejeli moda meýdançasynda Tencel we kenep elastik matalary üçin uly bazar meýdançasy bar.Bazarda çykan tencel uzaldylan matany tencel poliester uzaldylan mata ýa-da tencel neýlon uzaldylan mata diýip atlandyrmaly.Dokumanyň gurluşy, esasan, egrem-bugram bolup, käwagt dizaýn ýörelgesi hökmünde ýönekeýligi we ýönekeýligi bilen ýönekeý dokalmagyň kiçijik bölegi bolýar.

Jikme-jik suratlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň