• banner

Recentlyakynda kompaniýamyz köp sanly ýüplük bilen boýalan we boýalan köýnek matalaryny öndürdi

Recentlyaňy-ýakynda kompaniýamyz köp sanly ýüplük bilen boýalan we boýalan köýnek matalaryny, ýokary hilli, amatly duýgy, zygyr, pagta, pagta poliester garylan, bambuk süýümi / poliester garylan, modal / pagta garylan, ýokary hilli, rahat duýgy öndürdi. Agramy 110GSM-200GSM-den, dürli iş ýa-da dynç alyş köýnekleri üçin amatly. Bambuk süýümli poliester süýümli garylan mata indi ýüplük bilen boýalan matalaryň öňdebaryjy önümidir, sebäbi taýýar önüm öndürmek üçin ösüş modelinden birnäçe aý, bambuk gerek bolup biler. süýümli poliester süýüm garylan matalar, sebäbi çig malyň bahasynyň durnuklylygy, şonuň üçin çykdajylara gözegçilik geýim üçin peýdaly, tutawaç we mata öndürijiliginde-de köp artykmaçlygy bar, ýokary derejeli köýnek matasy hökmünde köp ulanylýar. Wagt, zygyr matadan ýüplük bilen boýalan matalar hem bazarda halaýar we ýokary derejeli köýnek matasynda ýer tutýar.

habarlar (1)
habarlar (2)

Mundan başga-da, matalaryň ütükleme seriýasy ýok, indi mata bazaryndaky esasy önüm.

habarlar (3)
habarlar (4)

Zygyr saklaýan matalar has meşhur boldy, sebäbi häzirki döwürde adamlar tebigy önümleri halaýarlar.Zygyr tebigatyň önümidir we adamlary has rahatlandyryp biler.
Üznüksiz epidemiýa adamlary durmuşyň hiline has köp üns bermäge mejbur edýär we ýönekeý moda esasy sarp edijiler tarapyndan tanalýar.Hünär usuly we minimalistik stiliň deňagramlylygy özboluşly stil bilen özboluşlylygyň gözelligini döredýär.Zygyr ýa-da pagta we zygyr materiallary saýlamakda ulanylýar.Organiki pagta, gaýtadan işlenen pagta, organiki zygyr we kenep durnukly baglanyşygy görkezmek üçin esasy materialdyr.

habarlar (5)

Biziň kompaniýamyz täze önümleri ösdürmäge ymtylýar, tendensiýany ýakyndan yzarlaýar, netijeli ösüş we dolandyryş ulgamyna eýedir, müşderilere önümleri dokma önümlerinden göz öňüne getirip biler, dizaýndan başlap önümçilige bir bitewi hyzmat edip biler.
Bu mata bilen gyzyklanýan müşderiler, nusgalar we sitatalar üçin biziň bilen habarlaşyp bilerler. Şeýle hem, hödürleýän nagyş suratlaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä dizaýn we nusgalar taýýarlap bileris.


Iş wagty: Iýul-28-2022