• banner

Zygyr trikota fabric matalar gaýdyp gelýär

Zygyr trikota fabric matalar häzirki wagtda gaty bäsdeşlik ýagdaýynda, her ýyl köp sanly täze mata öndürilýär, şol sanda quakkard matalary we bambuk süýümli matalar we ş.m.Zygyr trikota fabric matalary, birneme wagt bäri kiçelýän bazara duçar bolan köne önümleriň biri hasaplamak bolar.Technologyöne tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen matanyň ösüşi täze tapgyra gadam basdy we ýeňil gyrmyzy adaty kemçilikler kem-kemden gowulaşdy, bu bolsa zygyr trikota fabric matanyň halkara bazarynda kem-kemden ýüze çykmagyna we gaýdyp gelmek üçin kärine eýe boldy. .

Täze aýratynlyk hökmünde bu matanyň ösüşi köpleriň ünsüni özüne çekdi we halkara bazardaky paýy hem giňelýär.Specificörite ösüş taslamalary barada aýdylanda bolsa, adatça aşakdaky nokatlary öz içine alýar:

Zygyr trikota fabric matalar gaýdyp gelýär (1)

1. Zygyr köýnek
Bu eşik, zygyr matanyň özboluşly stilini has gowy görkezip biler we köýnek geýiminiň aýrylmaz bölegi bolan gaýtadan işlemek kynlygy hem gaty pesdir.

Zygyr trikota fabric matalar gaýdyp gelýär (2)

2. Zygyr futbolka
Bu eşikler hem meşhur we ýokary wasp edilýär, ownuk partiýa önümçiliginiň zerurlyklary üçin has amatly we amaly mümkinçilikleri gaty giň.

Zygyr trikota fabric matalar gaýdyp gelýär (3)

3. Zygyr köýnek
Bu geýim, zygyr çyglylygyň siňdirilişini we ýumşak we tekiz trikota of aýratynlyklaryny özünde jemleýär, bu ajaýyp we şekiliň egrisini görkezýär, owadan we owadan.
Ösüşiň çuňlaşmagy bilen geljekdäki amaly meýdan hasam giňelder, elbetde, degişli mehaniki önümleriň yzygiderli täzelenmeginden aýrylyp bilinmez.

Zygyr trikota fabric matalar gaýdyp gelýär (4)

Zygyr trikota fabric matalaryň ösüş tendensiýasynyň seljermesi, zygyr trikota fabric mata eşikleri, öý dokma önümleri, DIY.Gyşda yssy we tomusda salkyn, dem alýan we amatly, ýaşyl we daşky gurşawy goramak we zygyr önümleriniň beýleki aýratynlyklary bilen näzik dokma, häzirki dokma tendensiýasyna öwrülýär.
Zygyr, adamlar tarapyndan 10,000 ýyl mundan ozal taryhy bolan iň irki tebigy ösümlik süýümidir.Zygyr gadymy döwürlerden bäri eşik ýasamak üçin ulanylýar.Deriň siňdirilmegi, dem almagy, kondisioner temperaturasy we beýleki aýratynlyklary bilen eşiklerden ýasalan zygyr matalar.Europeewropada zygyr statusyň we ýeriň alamatydy.Oururdumyzda zygyr “şa aýaly kenep” diýlip atlandyrylýan iň erbet süýümli ekinleriň biri hökmünde zygyr önümçiliginiň taryhy hem gaty uzyn.
Bir wagtlar hytaýlylar tarapyndan "köne moda" hasaplanýan zygyr eşikleri soňky iki ýylda moda adamlarynyň arasynda meşhurlyk gazandy we agdyklyk edýän hereket geň galdyryjy.Egin-eşik dükanlarynda ýa-da moda dükanlarynda bolsun, “zygyr” geýim sözi bilen ilkinji degishme aýratyn satylýar.
“REURO BAST TEXTILE” has köp sarp edijä zygyr, zygyr siwilizasiýasyny söýmäge mümkinçilik beriň.Simplönekeýlige gaýdyp gelmek we tebigy durmuşy wagyz etmek düşünjesiniň artmagy, ýorgan-düşek ýaşyl, daşky gurşawy goramak we pes uglerod bilen tebigy mata bolup, çalt täze moda şemalyny ýola goýdy.
Moda eşikleriň täze şemalyny getirmek üçin tebigy çig mal bilen zygyr matalar.Zygyr süýümi ýumşak, güýçli, ýalpyldawuk, könelmäge çydamly, ownuk suw siňdirişi, çalt suw dargamagy, häzirki zaman we çuňňur dokma we egin-eşik endikleri bilen birleşdirilen zygyr eşikleri has inçe dokumasy, ýokary derejeli ýalpyldawuklygy, adamyň owadan içki we ýaşlygyny görkezýär ýaşaýyş.
Käte ýorgan-düşek modalary üflenýär.Daşky gurşawy goramak we pes uglerod, arassa tebigy çig mal we arassa "ýaşyl" eşikler her kimiň geýjek bolýan täze düşünjesidir.


Iş wagty: Iýul-28-2022