• banner

Zygyr, aşaky premium mata

Gadymy döwürlerden häzirki güne çenli ýorgan-düşek meşhurlar tarapyndan gowy görülýär.Gadymy Europeewropada ýorgan-düşek diňe şalyk we asyllylara eýe bolupdyr.Europeanewropa we Amerikanyň köp edebi eserlerinde aristokratlaryň we ýokary derejeli adamlaryň eşikleri beýan edilende, zygyr matanyň şekilini görüp bolýar.Hytaýda, Tang neberesinden ozal nepis zygyr matalar diňe şazadalaryň we begleriň lezzet almagy üçin ulanylýar.Häzirki wagtda zygyr matalar ýokary derejeli kaşaň eşikler we düşekler üçin iň halanýan materiallardan biridir.Halk tarapyndan giňden tanalýan we söýülýän pagta bilen deňeşdirilende, kenep bahasy pagtanyňkydan takmynan 5-10 esse ýokary.Zygyr matadan, halk tarapyndan uzak wagt bäri düşünilmedik we kembaha garalýan mata diýmek bolar.

ýorgan-düşek aşakdaky sebäplere görä meşhurlar tarapyndan makullanýar:

1. Seýrek we gymmatly.Pagtadan tapawutlylykda, zygyr matanyň ösüş gurşawyna berk talaplary bar.Dünýäde ýyllyk zygyr matasy diňe pagtanyň 4% -ini tutýar.Matalaryň üýtgeşik artykmaçlyklary sebäpli, ýöne özboluşly şahsyýeti görkezmek üçin matalaryň ýetmezçiligi sebäpli, ýorgan-düşek meşhurlar we baý adamlar tarapyndan meşhurdyr

habarlar (1)

2. Salkyn we dem alýan çyglylygy siňdiriş ukybyzygyr matadan takmynan 1,5 esse köpdür.Öz agramynyň çyglylygynyň 20% -ini siňdirip biler.Dem alýan gatnaşygy 25% -e çenli ýokarydyr.Özüniň sowadyş täsiri bar.Pagta garanyňda has serginlediji.Otuz ýa-da kyrk dereje ýokary temperaturaly tomusda, yssy we ýelmeşmän uzak wagtlap gurak bolup biler.

habarlar (2)

3. Tebigat,zygyr reňk çaltlygy ýokary däl, şonuň üçin mata, umuman, orta synpyň we täze orta synpyň tebigy we minimalistik durmuş ýörelgesine gabat gelýän Morandi reňkli, pes açar we owadan.Zygyr matanyň çeýeligi ýok diýen ýaly, şonuň üçin arassa pagta bilen deňeşdirilende, zygyrlara garşylygy we ýumşaklygy birneme pes bolup biler, ýöne süýüminiň güýji pagtanyňkydan 1,5 esse, şonuň üçin has çydamly we ýumşakdyr.

habarlar (4)

4. Antibakterial we allergiýa garşyzygyr süýümi çalaja hoşboý ys çykaryp, bakteriýalaryň köpelmegine we köpelmegine päsgel berip biler, zygyr matanyň tebigy bakteriostatiki funksiýasyna eýe bolup biler we deriniň allergiýasynyň öňüni alyp we azaldyp biler.Zygyr mata temperaturany kadalaşdyrmak, allergiýa garşy, statiki we bakteriýa garşy funksiýalara eýedir.Bahar we tomus matalary üçin ilkinji saýlama we aňsatlyk bilen derleýän adamlar üçin örän amatly.

habarlar (5)

Iş wagty: Iýul-28-2022